Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Porządkujemy „deszczówkę”

Płacić będą tylko ci, którzy korzystają

Szanowni Państwo!

Kałuże po ulewach w mieście, „rwące potoki” na ulicach, zapchane studzienki kanalizacji deszczowej, zalane piwnice domów – to efekt niesprawnego systemu odwodnienia miasta. Abyśmy mogli kiedyś wreszcie zapomnieć o tego typu uciążliwościach – potrzebna jest kompleksowa modernizacja systemu deszczowego w Bydgoszczy!

Po uporządkowaniu systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Bydgoszczy, modernizacja tzw. „deszczówki” – to kolejny naturalny krok w tych porządkach. Wymuszony przez przepisy unijne, zapowiadany – w projektach nowego Prawa Wodnego, ale jednocześnie – oczekiwany przez mieszkańców. Właśnie dlatego, żeby wyeliminować te „deszczowe” uciążliwości po wzmożonych opadach w mieście.

Decyzje w sprawie porządkowania systemu odwodnienia miasta podjęła Rada Miasta Bydgoszczy na nadzwyczajnej sesji w październiku br. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy są jedynie wykonawcą zawartych w dokumentach ustaleń dotyczących zarówno modernizacji systemu, jak i uregulowania opłat za odprowadzanie ścieków opadowych lub z wód roztopowych z tzw. powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Warto zapamiętać kilka najważniejszych z tych ustaleń:

Po pierwsze – z przepisów wynika konieczność opłaty ( korzystający płaci za użytkowanie kanalizacji deszczowej )!

Po drugie – MWiK w Bydgoszczy przygotowały program budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej, który zakłada m.in. budowę 66 zbiorników retencyjnych, budowę ok. 14 km nowych kanałów deszczowych, czyszczenie i renowację ok. 90 km istniejącej sieci deszczowej, oraz budowę systemu oczyszczania i zagospodarowania wody deszczowej w Parku im. Witosa i Dolinie 5 Stawów, jak również budowę wylotów odciążających do istniejących stawów i rzek. Koszt programu – to 217 mln zł. Z tego występujemy o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 130 mln. Wprowadzenie taryfy za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych dla korzystających z urządzeń kanalizacyjnych MWiK jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie na systematyczną renowację i modernizację systemu deszczowego w mieście. Miasto tego typu działań finansować z budżetu nie może.

Po trzecie – za usługę odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych niezagospodarowanych przez właściciela nieruchomości płacić będą tylko ci właściciele, którzy korzystają z urządzeń kanalizacyjnych MWiK w Bydgoszczy.

Po czwarte - opłata dotyczyć będzie ścieków z wód opadowych lub roztopowych ujętych zarówno w zamknięte, jak i otwarte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów przemysłowych, handlowych i usługowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Nie zostaną objęte opłatą ścieki opadowe z powierzchni dachów!

Po piąte – mieszkańcy Bydgoszczy, właściciele nieruchomości mieszkaniowych, nie będą ponosić żadnych opłat przez najbliższe trzy lata, gdyż 100 proc. ceny płacić będzie za nich miasto w ramach dofinansowania.

Po szóste - ilość ścieków odprowadzanych ustalana być może na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (montuje je właściciel nieruchomości), a przypadku jego braku – ilość odprowadzanych ścieków deszczowych ustalona zostanie indywidualnie z każdym właścicielem na podstawie umowy z MWiK w Bydgoszczy. Naliczona opłata za odprowadzenie tych ścieków w ciągu roku będzie podzielona przez 12 miesięcy i regulowana na podstawie faktury wystawianej co miesiąc.

Po siódme – opłata naliczana będzie według zasady:

Suma stanowi iloczyn: [( A x B x C ) x VAT] : 12 

Gdzie A – to wielkość powierzchni zanieczyszczonej, z której odprowadzane są     ścieki ( w m2 )

B - średnia wielkość opadów z ostatnich 10 lat dla Bydgoszczy (źródło Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) – obecnie 0.534 m3/m2

C – cena taryfowa ustalona na poziomie 3.67 zł/m3

oraz VAT – zgodnie z obowiązującą stawką w % (obecnie 8 %)

Zatem jeśli do odwodnienia mamy u siebie powierzchnię np. 10 m2 – to do zapłaty wg wzoru będzie:

Suma= 10 m2 x 0,534 m3/m2 x 3,67 zł/m3 – daje razem 19,59 zł. netto rocznie

19.59 zł : 12 miesięcy = 1,63 zł. netto na miesiąc

Po ósme – w przypadku zagospodarowania wszystkich ścieków z wód opadowych lub roztopowych na terenie własnej nieruchomości właściciel powinien zawiadomić o tym fakcie MWiK i wówczas zostanie on zwolniony z opłaty.

Jeśli właściciel nieruchomości zagospodaruje część tego typu ścieków, również o tym fakcie powinien zawiadomić MWiK w Bydgoszczy. Wówczas po sprawdzeniu – opłata będzie pobierana jedynie od tej części ścieków, które nadal trafiać będą do urządzeń kanalizacyjnych MWiK.

Po dziewiąte – jeśli w nieruchomości wraz z mieszkaniami znajdują się także lokale usługowe lub inne, wówczas udział miasta w opłacie za odprowadzanie ścieków, jak i wysokość dopłaty oblicza się według następujących wzorów:

                                                    

Udział miasta w opłacie (C) = A (m2) : B (m2)

Gdzie A – to powierzchnia użytkowa mieszkaniowa wraz z powierzchnią przynależną w danej nieruchomości (w m2)

B – powierzchnia użytkowa mieszkaniowa (jak wyżej) plus powierzchnia użytkowa lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe (w m2 )

Wysokość dopłaty miasta w 2017 roku = C x opłata wyliczona wg wzoru z punktu „Po siódme” .