Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy

logo FE Infrastruktura i Srodowisko rgb-1UE EFRR rgb-1 PL 

BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH, NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

I. INFORMACJE OGÓLNE
Na realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00-0025/16 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy
o Dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0025/16-00 z dnia 29.03.2017 r.


Wartość Projektu – ok. 216,55 mln zł.
Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 129,97 mln zł.


II. CEL I PLANOWANE EFEKTY

1. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych – minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic, umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresach suchych.

2. Efekty rzeczowe

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 14 km,
 • długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 90 km,
 • liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 81 szt.,
 • powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 29,5 km2.

3. Efekty ekologiczne

 • liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt..
 • objętość retencjonowanej wody – 36.900 m3.

III. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Projekt będzie realizowany w  26 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

 • budowę kanałów deszczowych o długości ok. 14 km,
 • budowę 66 szt. zbiorników retencyjnych przepływowych,
 • budowę zbiorników ze skrzynek rozsączających - 3 szt.,
 • budowę 22 szt. podczyszczalni ścieków deszczowych oraz 11 szt. wylotów do odbiorników,
 • budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych w Parku im. Witosa oraz w Dolinie 5-ciu Stawów,
 • przebudowę kanałów deszczowych polegającą m.in. na zamontowaniu dławień, zabudowie klap zwrotnych czy zasuw kanałowych itp. (w celu regulacji pracy układu),
 • renowację istniejących kanałów deszczowych o długości ok. 90 km.

III. REALIZACJA PROJEKTU
Zakres Projektu będzie realizowany w ramach dwóch zadań:

 1.  „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”
 2. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”

Planowany termin realizacji Projektu: listopad 2017 r. – grudzień 2021 r.