Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Opracowanie wniosku o ustanowienie stref ochronnych dla ujęcia wody

Wszystkie ujęcia wody pitnej muszą mieć ustanowione strefy ochrony bezpośredniej a w uzasadnionych przypadkach – pośredniej. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne, od 1 stycznia 2018 roku wszyscy właściciele ujęć wody pitnej są zobligowani do przeprowadzenia analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków zasilania ujęcia.

Klient może zlecić MWiK opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla określenia warunków ochrony ujęcia wód podziemnych i dokumentacji dla wyznaczenia strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych. Ponadto w ramach usługi reprezentujemy Klienta w kontakcie z przedmiotowymi instytucjami. Wszystkie ustawowe rozwiązania oraz narzędzia, sprzyjające ochronie wody w danym ujęciu, są zawarte w finalnej dokumentacji przekazywanej Klientowi.