Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie fizyko - chemiczne i bakteriologiczne wody

Usługa kompleksowa polegająca na określeniu składu chemicznego substancji występujących w wodzie, ich cech fizycznych oraz na ocenie przydatności wody do celów pitnych i gospodarczych.
Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi badanie fizyko-chemiczne  i bakteriologiczne wody wykonuje się poprzez określenie wartości 12 parametrów:
- Clostridium perfringens łącznie ze sporami,
- Enterokoki kałowe,
- bakterie grupy coli,
- bakterie Escherichia coli,
- jony amonowe,
- barwa,
- chlor wolny – Visocolor,
- przewodność elektrolitycznawłaściwa,
- mętność,
- pH,
- zapach na zimno,
- liczba progowa zapachu.