Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Badanie fizyko - chemiczne wody

Usługa polegająca na określeniu składu chemicznego substancji występujących w wodzie oraz ich cech fizycznych i chemicznych.  Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi badanie wykonuje się poprzez określenie wartości 10 parametrów:
- jony amonowe,
- barwa,
- chlor wolny – Visocolor,
- przewodność elektrolityczna właściwa,
- mętność,
- mangan,
- pH,
- zapach na zimno,
- żelazo ogólne,
- liczba progowa zapachu.