Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Tabela 2

Tabela 2. Pozostałe usługi laboratoryjne - parametry [zł/szt.] 

 

Lp. PARAMETRY WODA / ŚCIEKI
    cena netto
29.1 Absorpcja w 254 nm 13,01
29.2 Aldehyd mrówkowy- metoda testowa 17,07
29.3 Aldehyd mrówkowy- metoda destylacyjna 88,62
29.4 Jony amonowe- woda 21,95
29.5 Azot amonowy- ścieki 40,65
29.6 Azotyny- woda 21,95
29.7 Azot azotynowy - ścieki 45,53
29.8 Azotany- woda 21,95
29.9 Azot azotanowy - ścieki 31,71
29.10 Azot Kiejdahla 60,16
29.11 Azot ogólny 117,07
29.12 Azot organiczny 88,62
29.13 Barwa 13,01
29.14 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 60,16
29.15 Benzen, toluen, ksylen- BTX 117,07
29.16 Węglowodory C6-C12; C12-C40 117,07
29.17 Chlorki- woda 13,01
29.18 Chlorki- ścieki 21,95
29.19 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu 60,16
29.20 Cyjanki- metoda desytylacyjna 117,07
29.21 Cyjanki wolne -metoda testowa 31,71
29.22 Cyjanki związane 31,71
29.23 Ciężar właściwy 60,16
29.24 Chlor wolny 13,01
29.25 Chlor ogólny 13,01
29.26 Dwutlenek węgla wolny 13,01
29.27 Dwutlenek węgla agresywny 13,01
29.28 Substancje powierzchniowo czynne anionowe (detergenty anionowe) 88,62
29.29 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 117,07
29.30 Fosforany- woda 40,65
29.31 Fosforany- ścieki 60,16
29.32 Fosfor ogólny 88,62
29.33 Fluorki 17,07
29.34 Glin 17,07
29.35 Srebro 17,07
29.36 Indeks gęstości osadu 88,62
29.37 Indeks objętości osadu 88,62
29.38 Indeks nadmanganianowy 21,95
29.39 Indeks oleju mineralnego 88,62
29.40 Indeks fenolowy (fenole lotne) 88,62
29.41 Kwasowość 31,71
29.42 Krzemionka zdysocjowana 21,95
29.43 Lotne kwasy tłuszczowe 40,65
29.44 Mętność 13,01
29.45 Mangan 40,65
29.46 METALE- 1 sztuka lekkie               (wapń,magnez,sód,potas) 60,16
METALE- 1 sztuka ciężkie (nikiel,miedź,cynk,ołów,kadm)
29.47 chrom sześciowartościowy- Cr6+ 88,62
29.48 suma chrom sześciowartościowy i trójwartościowy- Cr6+ + Cr3+ 88,62
29.49 Chrom ogólny 60,16
29.50 Arsen 60,16
29.51 Antymon 60,16
29.52 Cyna 60,16
29.53 Bar 40,65
29.54 Bor 40,65
29.55 Selen 40,65
29.56 Ortofosforany- woda 31,71
29.57 Ortofosforany- ścieki 60,16
29.58 pH 13,01
29.59 Przewodność elektryczna właściwa 13,01
29.60 Pozostałość po prażeniu 60,16
29.61 Pestycydy- suma 173,98
29.62 Rtęć 60,16
29.63 Potencjał redox 13,01
29.64 Siarczany 88,62
29.65 Sucha pozostałość (zawartość suchej masy) 60,16
29.66 Substancje rozpuszczone 60,16
29.67 Części lotne 117,07
29.68 Siarkowodór (siarczki) 31,71
29.69 Strata po prażeniu 60,16
29.70 Substancje powierzchniowo czynne niejonowe (detergenty niejonowe)- metoda testowa 13,01
29.71 Substancje organiczne 60,16
29.72 Substancje mineralne 60,16
29.73 Smak 7,32
29.74 Twardość ogólna 13,01
29.75 Twardość węglanowa 13,01
29.76 Twardość niewęglanowa 13,01
29.77 Tlen-metoda elektrochemiczna 17,07
29.78 Tlen-metoda jodometryczna 60,16
29.79 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 13,01
29.80 Temperatura 7,32
29.81 THM- 1 sztuka (trichlorometan, dichlorobromometan, chlorodibromometan, tribromometan) 31,71
29.82 Uwodnienie/zawartość wody 31,71
29.83 Utlenialność 60,16
29.84 Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne-suma 173,98
29.85 Wodorowęglany 88,62
29.86 Węglany 145,53
29.87 Zapach na zimno 7,32
29.88 Liczba progowa zapachu 7,32
29.89 Zawiesiny ogólne 60,16
29.90 Zawiesiny mineralne 60,16
29.91 Zawiesina łatwoopadająca 21,95
29.92 Zasadowość 17,07
29.93 Zasolenie 145,53
29.94 Zagniwalność 13,01
29.95 Żelazo ogólne 40,65
29.96 Żelazo dwuwartościowe 40,65
  BADANIA BIOLOGICZNE  
29.97 Escherichia coli 60,16
29.98 Liczba żywych jaj pasozytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. 173,98
29.99 Obecność bakterii z rodzaju Salmonella 145,53
29.100 Clostridium perfringers 60,16
29.101 Enterokoki kałowe 60,16
29.102 Miano bakterii grupy coli typu kałowego 88,62
29.103 Bakterie grupy coli typu kałowego 60,16
29.104 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22º C 60,16
29.105 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36º C 60,16
29.106 Liczba bakterii fekalnych w ściekach 173,98
29.107 Hydrobiologia- fitoplankton 60,16
29.108 Badanie mikroskopowe osadu czynnego 60,16
29.109 Gronkowce koagulozo-dodatnie bez potwierdzenia 62,6
29.110 Gronkowce koagulozo-dodatnie z potwierdzeniem 91,06
29.111 Pseudomonas aeruginosa bez potwierdzenia 62,6
29.112 Pseudomonas aeruginosa z potwierdzeniem 91,06
29.113 Bakterie z rodzaju Legionella bez potwierdzenia 100,81
29.114 Bakterie z rodzaju Legionella z potwierdzeniem 149,59