Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„WIDZIMY SIĘ JAKO NOWOCZESNĄ I EFEKTYWNĄ FIRMĘ, DBAJĄCĄ O SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW".

MISJA

„DOSTAWA CZYSTEJ WODY WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZE POWOŁANIE DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI"

W 2016 roku do odbiorców dostarczono 16,0 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,1 mln m3 ścieków.
W dniu 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 29.135 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.313
 • zakłady przemysłowe 351
 • pozostali odbiorcy 3.467
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2016 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.038,52 km, w tym:

 • magistrali 124,49 km
 • sieci rozdzielczej   622,29 km
 • przyłączeń  291,74 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 2,9%
 • od 5 do 10 lat - 23,5%
 • od 10 do 20 lat - 17,8%
 • od 20 do 30 lat - 12,3%
 • od 30 do 40 lat - 14,6%
 • od 40 do 50 lat - 7,3%
 • powyżej 50 lat - 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 1.120,52 km, w tym :

 • sanitarnej 698,64 km (z czego 223,48 km w układzie piętrowym)
 • przyłączeń 165,54 km
 • deszczowej w układzie piętrowym  223,74 km
 • deszczowej w układzie pojedynczym  32,60 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2016 r.:

 • do 5 lat - 7,4%
 • od 5 – 10 lat - 18,0%
 • od 10 – 20 lat - 15,4%
 • od 20 – 30 lat - 9,9%
 • od 30 – 40 lat - 11,1%
 • powyżej 40 lat - 38,2%