Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„WIDZIMY SIĘ JAKO NOWOCZESNĄ I EFEKTYWNĄ FIRMĘ, DBAJĄCĄ O SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW".

MISJA

„DOSTAWA CZYSTEJ WODY WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZE POWOŁANIE DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI"

W 2015 roku do odbiorców dostarczono 16,0 mln m3 wody oraz odprowadzono 16,8 mln m3 ścieków.
W dniu 31.12.2015 r. zarejestrowanych było 28.929 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.113
 • zakłady przemysłowe 360
 • pozostali odbiorcy 3.452
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2015 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.033,17 km, w tym:

 • magistrali 123,65 km
 • sieci rozdzielczej   620,44 km
 • przyłączeń  289,08 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci (bez przyłączy) na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 4,9%
 • od 5 do 10 lat - 22,2%
 • od 10 do 20 lat - 18,8%
 • od 20 do 30 lat - 11,6%
 • od 30 do 40 lat - 14,9%
 • od 40 do 50 lat - 6,0%
 • powyżej 50 lat - 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 1.117,76 km, w tym :

 • sanitarnej 696,89 km (z czego 223,48 km w układzie piętrowym)
 • przyłączeń 164,07 km
 • deszczowej w układzie piętrowym  223,74 km
 • deszczowej w układzie pojedynczym  33,06 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2015 r.:

 • do 5 lat - 11,7%
 • od 5 – 10 lat - 13,9%
 • od 10 – 20 lat - 15,9%
 • od 20 – 30 lat - 9,6%
 • od 30 – 40 lat - 12,3%
 • powyżej 40 lat - 36,6%