Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Regulamin

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XLV/643/09
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bydgoszczy.
 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala się, co następuje:
 
Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bydgoszczy
 
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.1.   Regulamin dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie miasta Bydgoszcz.
2.      Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonuje swoją działalność w oparciu o obowiązujące zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3.      Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej
z odbiorcą usług.
4.      Regulamin, obok umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług.
 
§ 2.   Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)   Ustawa – ustawa z dnia 1 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.);
2)   Dostawca usług – przedsiębiorcę prowadzącego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w rozumieniu Ustawy;
3)   Odbiorca usług – każdego, kto korzysta z usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Dostawcą usług;
4)   Okres obrachunkowy – przyjęty w Regulaminie lub w Umowie okres dokonywania rozliczeń na podstawie odczytów ilości pobranej wody wskazanej na wodomierzu i/lub ilości odprowadzonych ścieków, wykazanych na urządzeniu pomiarowym,
a także rozliczeń ryczałtowych;
5)   Umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6
ust. 1. Ustawy.
 
Dział II
Dostawa wody
 
Rozdział 1
Obowiązki i prawa Dostawcy usług
 
§ 3.   Dostawca usług ma obowiązek:
1)   zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych oraz posiadanych przyłączy, do realizacji dostaw wody w wymaganej umową ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem, nie mniejszym jednak niż 0,2 MPa przy zaworze za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu;
2)   dostarczać wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi odpowiadającą jakościowo wymaganiom określonymi odrębnymi przepisami prawa;
3)   zapewnić prawidłową eksploatację sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz wodomierza głównego będących w eksploatacji Dostawcy usług;
4)   opracować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, będących w jego posiadaniu;
5)   prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody i informować o jej wynikach Prezydenta Miasta Bydgoszczy nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
6)   zainstalować i utrzymywać wodomierz główny;
7)   zlecić na pisemny wniosek Odbiorcy usług wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Obwodowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań, a w przypadku stwierdzenia przez ten organ jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany;
8)   nieodpłatnie udostępnić zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody określonych w § 7 Regulaminu;
9)   udzielać na życzenie Odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy informacji dotyczącej realizacji usług,
w tym przede wszystkim informacji dotyczących obowiązującej taryfy.
 
§ 4.   Dostawca usług ma prawo:
1)   podejmować stosowne działania prawne, w przypadku, gdy Odbiorca usług nie wykonuje należycie Umowy, a w szczególności:
a)   używa wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,
b)   pobiera wodę przed wodomierzem głównym,
c)   wykorzystuje sieć wodociągową, bądź wewnętrzną instalację wodociągową do celów niezgodnych
z jej przeznaczaniem (np. do uziemiania urządzeń elektrycznych),
d)   podłącza do instalacji wodociągowej – bez zgody dostawcy usług – instalacje sąsiednich nieruchomości,
e)   podłącza do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej, instalacje pobierające wodę
z innych źródeł, bez zgody Dostawcy usług
i Inspekcji Sanitarnej,
f)   łączy instalację wodociągową bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami nie wchodzącymi w skład instalacji wodociągowej np. z kotłami parowymi, urządzeniami technologicznymi itp.,
g)   nie wnosi opłat za świadczone usługi,
h)   posadawia obiekty budowlane lub przyrodnicze na trasie sieci wodociągowej lub przyłącza;
2)   dokonywać kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu, za wodomierzem głównym włącznie;
3)   po okazaniu legitymacji służbowej, wstępu na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego Odbiorcy usług w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego i/lub wodomierzy dodatkowych zainstalowanych przy punktach czerpalnych, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań
i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Dostawcę usług, odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
4)   dokonywać sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego;
5)   dokonywać odcięcia dostawy wody, jeżeli:
a)   przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie
z przepisami prawa,
b)   Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
c)   został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach głównych i/lub wodomierzach dodatkowych.
 
Rozdział 2
Prawa i obowiązki Odbiorcy usług
 
§ 5.   Odbiorca usług ma prawo:
1)   do nieprzerwanych dostaw wody odpowiadającej wymaganiom w zakresie jakości, ilości oraz ciśnienia;
2)   do zgłaszania Dostawcy usług reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonywania usług przez Dostawcę usług oraz naliczonych należności za dostawę wody;
3)   do żądania przeprowadzenia przez Dostawcę usług kontroli funkcjonowania wodomierza głównego przez Obwodowy Urząd Miar;
4)   do bezpłatnego korzystania z udostępnionych przez Dostawcę usług zastępczych punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w przypadkach określonych w Regulaminie;
5)   do zgłaszania Dostawcy usług wskazań wodomierza głównego i wskazań wodomierzy dodatkowych.
 
§ 6.   Odbiorca usług ma obowiązek:
1)   zapewnić, o ile Umowa nie stanowi inaczej, niezawodne działanie posiadanych instalacji wodociągowych;
2)   usunąć, na warunkach określonych w Umowie, awarię przyłączy wodociągowych będących w jego posiadaniu;
3)   zainstalować na własny koszt zawór antyskażeniowy na instalacji wewnętrznej za zaworem zlokalizowanym za wodomierzem głównym (przed pierwszym punktem poboru wody) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
4)   poinformować Dostawcę usług o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego, w tym o zerwaniu plomb;
5)   zabezpieczyć wodomierze przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur oraz przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także utrzymywać studzienki oraz inne pomieszczenia, w których są one zamontowane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, w celu zapewnienia niezawodnego ich działania;
6)   korzystać z zaopatrzenia w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę usług oraz nie utrudniający prowadzenia działalności przez Dostawcę usług, co w szczególności oznacza, że Odbiorca usług jest zobowiązany do:
a)   użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody
w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b)   poinformowania Dostawcy usług o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
c)   wykorzystywania wody z sieci w celach określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci lub w Umowie,
d)   zapewnienia Dostawcy usług dostępu do wodomierza głównego i wodomierzy dodatkowych w celu dokonywania odczytów wskazań oraz kontroli jego funkcjonowania,
e)   zwrotu kosztów poniesionych przez Dostawcę usług w razie nieuzasadnionego żądania badania sprawności wodomierza.
 
Rozdział 3
Sposób postępowania w przypadku przerw
i ograniczeń w ciągłości dostawy wody
 
§ 7.1.   Dostawca usług może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, w razie:
1)   braku wody na ujęciu;
2)   zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;
3)   potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów p/pożarowych;
4)   konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych;
5)   usuwania awarii urządzeń wodociągowych;
6)   uszkodzenia instalacji odbiorczej grożącego niebezpieczeństwem;
7)   przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych;
8)   klęsk żywiołowych;
9)   wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 4, pkt 1) Regulaminu.
2.      W przypadkach określonych w ustępie poprzedzającym Dostawca usług zobowiązany będzie do wdrożenia programu dostaw wody do spożycia przez ludzi, uwzględniającego rotacyjne ograniczenia lub przerwy w dostawach dla poszczególnych rejonów miasta Bydgoszczy, jak również do ograniczenia zużycia wody na inne cele niż zaopatrzenie ludności.
 
§ 8.   Dostawca usług nie odpowiada za skutki wstrzymania lub ograniczenia dostarczania wody powstałe w okolicznościach, za które Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności.
 
§ 9.   Dostawca usług ma obowiązek powiadamiać Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Dostawcy Usług oraz w postaci ogłoszeń rozwieszonych na terenie, na którym ma nastąpić przerwa w dostawie wody lub ogłoszenie w miejscowej prasie:
1)   przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza – przed przystąpieniem do wymiany;
2)   gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na dwa dni przed planowanym wyłączeniem wody;
3)   gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin – co najmniej na 5 dni przed planowanym wyłączeniem wody.
 
Dział III
Odprowadzanie ścieków
 
Rozdział 1
Obowiązki i prawa Dostawcy usług
 
§ 10.                Dostawca usług ma obowiązek:
1)   zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przyłączy do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu;
2)   przyjąć do sieci kanalizacyjnej ścieki o stanie
i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa i umową
o odprowadzanie ścieków uwzględniającą posiadane przez Dostawcę usług techniczne i technologiczne możliwości ich oczyszczania;
3)   zapewnić prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych będących w eksploatacji Dostawcy usług;
4)   kontrolować ilość i jakość odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z zawartą Umową.
5)   informować Odbiorcę usług o wynikach kontroli jakości ścieków w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 4) lit d) Regulaminu.
 
§ 11.1.             Dostawca usług ma prawo:
1)   kontrolować sprawność wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Odbiorcy usług;
2)   obciążyć Odbiorcę usług kosztami wykonanych analiz ścieków w przypadku, gdy wykażą przekroczenia warunków określonych w Umowie;
3)   zaprzestać odbioru ścieków w przypadku zagrożenia:
a)   życia lub zdrowia pracowników obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
b)   bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych
i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,
c)   prawidłowego funkcjonowania technologicznego procesu oczyszczania ścieków;
4)   zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
a)   przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie
z przepisami prawa,
b)   Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
c)   zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków tj. bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych,
d)   jakość odprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa.
2.      Jeżeli jakość ścieków dostarczonych do urządzeń kanalizacyjnych nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa i Umową, Dostawca usług może okresowo powstrzymać się od zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, o ile pozwalają na to techniczne
i technologiczne możliwości Dostawcy usług. Odbiór ścieków dokonywany jest wówczas przez Dostawcę usług na warunkach określonych w Umowie.
 
Rozdział 2
Prawa i obowiązki Odbiorcy usług
 
§ 12.      Odbiorca usług ma prawo:
1)   do odprowadzania ścieków do posiadanych przez Dostawcę usług odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych;
2)   do zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości naliczanych należności za odprowadzane ścieki oraz nieprawidłowego wykonywania usług przez Dostawcę usług;
3)   do uczestniczenia przy kontrolach przeprowadzanych przez Dostawcę usług;
4)   do zlecania odpłatnie wykonania kontroli jakości ścieków po usunięciu przyczyny ponadnormatywnego zanieczyszczenia.
 
§ 13.      Odbiorca usług ma obowiązek:
1)   użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
2)   zapewnienia rozdziału posiadanej instalacji tak, aby nie wprowadzać ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także, aby nie wprowadzać ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej;
3)   odpowiedniego zabezpieczenia studni rewizyjnej na przyłączach kanalizacyjnych przed napływem wód opadowych i gruntowych oraz szczelnego zamknięcia wszystkich rewizji w studni;
4)   korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci i Umowie;
5)   zapewnienia pracownikom Dostawcy usług posiadającym legitymacje służbowe swobodnego dostępu do studzienki rewizyjnej w celu pobrania próbek ścieków do analizy laboratoryjnej, do odczytów wskazań urządzenia pomiarowego, do kontroli sprawności wewnętrznej instalacji
i urządzeń podczyszczających służących do odprowadzania ścieków przemysłowych, a także
w celu odcięcia przyłącza kanalizacyjnego;
6)   zawiadamiania Dostawcy usług o każdej awarii zaistniałej na instalacji wewnętrznej będącej własnością Odbiorcy usług mającej wpływ na ilość
i jakość odprowadzanych ścieków w celu zapobieżenia skażeniu środowiska;
7)   w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych – budowania urządzenia podczyszczającego ścieki
o ponadnormatywnych stężeniach zanieczyszczeń,
a następnie prawidłowego jego eksploatowania
i konserwowania.
 
Rozdział 3
Sposób postępowania w przypadku przerw
i ograniczeń w ciągłości świadczenia usług kanalizacyjnych
 
§ 14.1.  Przerwa lub ograniczenie w odbiorze ścieków może nastąpić:
1)   w związku z wykonywaniem prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych;
2)   w przypadku konieczności usunięcia awarii;
3)   w przypadku zagrożenia nadzwyczajnego lub klęski żywiołowej.
2.      Dostawca usług ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w odbiorze ścieków spowodowanej wykonywaniem prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych - poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Dostawcy usług oraz w postaci ogłoszeń rozwieszonych na terenie, na którym ma nastąpić przerwa w odbiorze ścieków lub ogłoszenie
w miejscowej prasie:
1)   przy chwilowej przerwie w odbiorze ścieków – przed przystąpieniem do naprawy;
2)   gdy planowana przerwa w odbiorze ścieków nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na dwa dni przed planowaną przerwą;
3)   gdy planowana przerwa w odbiorze ścieków będzie trwała dłużej niż 12 godzin – co najmniej na 5 dni przed planowaną przerwą.
3.      W szczególnych przypadkach przerw lub ograniczeń w odbiorze ścieków, o których mowa
w ust. 1 Dostawca usług zastosuje wszelkie dostępne sposoby dla złagodzenia uciążliwości w odbiorze ścieków.
 
Dział IV
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z Odbiorcami usług
 
§ 15.1.  Dostawca usług jest obowiązany do zawarcia umowy z Odbiorcą usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci i który wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. Wzór wniosku określa Dostawca usług.
2.      Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub, z której mają być odprowadzane ścieki albo
z osobą, która korzysta z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, po spełnieniu przez nią warunków technicznych i formalnoprawnych określonych przepisami prawa i Regulaminem. Instalacja wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego następuje po zawarciu umowy pisemnej.
3.      Integralną częścią umowy o odprowadzanie ścieków dla Odbiorców usług wprowadzających ścieki przemysłowe są załączniki, określające warunki wprowadzania i kontroli tych ścieków.
 
§ 16.1.  Umowa określa okres jej obowiązywania oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie jej warunków, a także warunki jej wypowiedzenia przez strony. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2.      O ile Dostawca usług i Odbiorca usług nie postanowią inaczej, umowa wygasa w przypadku:
1)   śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną;
2)   wygaśnięcia lub utraty przez odbiorcę usług tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości;
3)   likwidacji lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorcy usług będącego przedsiębiorcą;
4)   upływu czasu, na który została zawarta.
3.      Rozwiązanie Umowy przez strony lub wygaśnięcie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę Usług środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
4.      Umowa może ulec zmianie za zgodą stron. Zmiana Umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie pod rygorem nieważności. Nie wymaga formy pisemnego aneksu, zmiana Umowy dotycząca obowiązującej taryfy lub adresu do korespondencji.
 
§ 17.   Umowa na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie Dostawcy usług, lub przesłanie listem poleconym albo doręczenie w inny skuteczny sposób, przy czym:
1)   Odbiorca usług może wskazać nowego właściciela lub użytkownika nieruchomości przedstawiając stosowny dokument albo złożyć wniosek
o likwidację przyłącza i wodomierza głównego;
2)   Dostawca usług może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy Usług w dniu rozwiązania umowy, jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy wskazany przez Odbiorcę usług nowy właściciel lub użytkownik nieruchomości nie podpisze umowy z Dostawcą usług.
 
§ 18.1.  Umowa może być rozwiązana przez pisemne oświadczenie Dostawcy usług, przesłane listem poleconym lub dostarczone w inny skuteczny sposób:
1)   za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, dokonanym w każdym czasie, z powodu naruszenia przez Odbiorcę usług warunków Umowy lub Regulaminu, utraty prawa
do nieruchomości lub z innych przyczyn niezależnych od Dostawcy usług uniemożliwiających świadczenie usług na rzecz Odbiorcy usług;
2)   bez zachowania okresu wypowiedzenia:
a)   z powodu nieuregulowania należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
b)   jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i Umowie,
c)   jeżeli stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach
i urządzeniach pomiarowych.
 
§ 19.   Dostawca usług może odmówić ponownego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków z dotychczasowym Odbiorcą usług, jeżeli nie usunął on przeszkód będących przyczyną wypowiedzenia przez Dostawcę usług dotychczas obowiązującej umowy.
 
Dział V
Sposób rozliczeń za dostarczaną wodę
i odprowadzane ścieki
 
§ 20.1.  Przy rozliczeniach z Odbiorcami usług, Dostawca usług stosuje taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy bądź wprowadzone zgodnie
z art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany postanowień Umowy.
2.      Taryfy ogłaszane są w miejscowej prasie
i internecie w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.
 
§ 21.   Odczyty wodomierzy ogrodowych podlegają rozliczeniu w sezonie wegetacji roślin, tj. od
15 kwietnia do 15 września, przy czym
w uzasadnionych przypadkach Dostawca usług może zmienić okres powyższego rozliczenia.
 
§ 22.1.   Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w Umowie.
2.      Okres obrachunkowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu. Strony mogą określić
w Umowie inny okres obrachunkowy.
3.      Sposób uiszczania zapłaty za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki Dostawca usług wskazuje
w fakturze w sposób zgodny z Umową.
4.      Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, co do wysokości naliczonych opłat nie wstrzymuje obowiązku i terminu zapłaty.
5.      Nadpłatę zalicza się na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca się
w terminie 14-dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
 
Dział VI
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe oraz publiczne
 
§ 23.   Umowa między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a miastem określa zasady rozliczeń za wodę:
a)   pobraną na cele przeciwpożarowe,
b)   pobraną ze zdrojów ulicznych,
c)   zużytą do zasilania publicznych fontann oraz miejskich zbiorników wodnych,
d)   zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
 
Dział VII
Warunki przyłączania do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
 
§ 24.  Dostawca usług wyda zezwolenie na przyłączenie nieruchomości do sieci osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług przez Dostawcę usług uwarunkowane usytuowaniem nieruchomości, zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 
§ 25.  Przyłączenie do sieci nastąpi po spełnieniu przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, warunków technicznych przyłączenia, określonych przez Dostawcę usług.
 
§ 26.1.   Z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej może wystąpić każda osoba.
2.      Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci ma formę pisemną. Wzór wniosku określa Dostawca usług.
3.      Wniosek powinien w szczególności zawierać:
1)   dane wnioskodawcy;
2)   adres i numery ewidencyjne przyłączanej nieruchomości;
3)   planowaną wielkość poboru wody i jej przeznaczenie oraz w przypadku dostawców ścieków przemysłowych wskazanie przewidywanej jakości odprowadzanych ścieków;
4)   rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
5)   proponowany termin rozpoczęcia poboru wody;
6)   datę i podpis wnioskodawcy.
4.      Dostawca usług ma obowiązek zająć stanowisko w sprawie przedłożonego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jego złożenia. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii organów administracji publicznej Dostawca usług powiadomi
o tym fakcie wnioskodawcę i wyda stosowną opinię dopiero po skompletowaniu niezbędnych danych, decyzji oraz dokumentów.
 
§ 27.    Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej następuje zgodnie z określonymi przez Dostawcę usług warunkami technicznymi przyłączenia.
Warunki techniczne przyłączenia ustalają w szczególności wymogi projektowe, wykonawcze i odbiorowe oraz określają termin ważności tych warunków.
 
§ 28.1.   Dostawca usług ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Dostawcy usług, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia lub niezgodnie
z uzgodnionym projektem albo wnioskodawca nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością.
2.      Dostawca usług ma prawo odmówić przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, jeśli jakość odprowadzanych ścieków nie będzie spełniać wymogów określonych w przepisach prawa.
 
§ 29.  Dostawca usług jest uprawniony do przeprowadzania kontroli przestrzegania ustaleń określonych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci oraz postanowień Umowy.
 
§ 30. Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dokonywany jest na pisemny wniosek Odbiorcy usług po spełnieniu wymogów określonych w warunkach technicznych przyłączenia i dokumentacji technicznej uzgodnionej przez Dostawcę usług.
 
Dział VIII
Standardy obsługi odbiorców usług,
a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących
w szczególności zakłóceń w dostawie wody
i odprowadzania ścieków
 
§ 31. O ile Dostawca usług oraz Odbiorca usług nie postanowią inaczej w Umowie, reklamacje powinny być zgłaszane w terminie 14 - dni od dnia powstania stanu faktycznego, którego dotyczy reklamacja.
 
§ 32.1.   Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dostawcę usług powinny być zgłaszane do biura obsługi klienta Dostawcy usług.
2.      Reklamacje mogą być wnoszone pisemnie lub faksem i podlegają rejestracji w systemie informatycznym Dostawcy usług.
3.      Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) wnoszącego reklamację, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, zgłoszenie roszczenia, numer i datę umowy, którą
z Dostawcą usług zawarł wnoszący reklamację.
 
§ 33.1.   Dostawca usług winien reagować na zgłoszone reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od ich wniesienia.
2.      O załatwieniu reklamacji Dostawca usług zawiadamia zgłaszającego reklamację w sposób wyczerpujący uzasadniając sposób jej załatwienia.
 
§ 34.  Jeżeli w związku z uwzględnieniem reklamacji powstanie po stronie Dostawcy usług zobowiązanie do zwrotu wnoszącemu reklamację uiszczonych przez niego opłat z tytułu nienależycie wykonanych usług wodociągowych oraz kanalizacyjnych, to kwota, którą Dostawca usług zobowiązany jest zwrócić, będzie mogła, według wyboru Odbiorcy usług, zostać zaliczona na poczet należności kolejnych okresów obrachunkowych.
 
§ 35.1. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę usług lub Państwową Inspekcję Sanitarną obniżenia jakości dostarczanej wody, Odbiorcy usług będzie przysługiwał upust w wysokości ceny określony odpowiednio do stopnia pogorszenia jakości wody
i ilości pobranej wody niewłaściwej jakości.
2.      O ocenie jakości wody decyduje wynik badania laboratoryjnego próby pobranej przy wodomierzu głównym przez przedstawiciela Dostawcy usług
w obecności Odbiorcy usług lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
 
Dział IX
Uprawnienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w przypadku bezumownego korzystania z usług
 
§ 36.1.  W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę usług poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest dokonywania poboru wody i/lub odprowadzania ścieków bez zawarcia umowy, jak również w przypadku celowo uszkodzonego albo pominiętego wodomierza lub urządzeń pomiarowych, Dostawcy usług przysługuje odszkodowanie od osoby, która dopuściła się powyższych działań.
2.      W okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzedzającym Dostawca usług będzie uprawniony do uzyskania odszkodowania w wysokości należności za cały okres udowodnionego nielegalnego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków - w ilościach ustalonych na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27. ust. 3 Ustawy.
3.      Niezależnie od realizacji roszczeń odszkodowawczych Dostawca usług może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne na zasadach określonych w Ustawie.
 
Dział XI
Postanowienia końcowe
 
§ 37.   Dostawca usług udostępni w swojej siedzibie – w biurze obsługi klienta - i zamieści na stronie internetowej Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bydgoszczy.
 
§ 38.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.
 
§ 39.  Traci moc uchwała nr LIII/1708/02 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie miasta Bydgoszczy” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 127, poz. 2513).
 
§ 40.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w terminie 14-dni od dnia ogłoszenia.