Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Zaproszenie

Przedmiotem sprzedaży będą następujące nieruchomości:

„NIERUCHOMOŚĆ 1."
Nieruchomość położona w Bydgoszczy przy ul. Mokrej, Chemicznej i Nowotoruńskiej na którą składają się następujące działki:
 • działka nr 1/7, położona w obrębie geodezyjnym 284, o powierzchni 10,7376 ha;
 • działka nr 1/9, położona w obrębie geodezyjnym 284, o powierzchni 6,1235 ha;
 • działka nr 1/13, położona w obrębie geodezyjnym 284, o powierzchni 0,1818 ha;
 • działka nr 1/4, położona w obrębie geodezyjnym 285, o powierzchni 3,1101 ha;
 • działka nr 1/7, położona w obrębie geodezyjnym 285, o powierzchni 3,5822 ha;
 • działka nr 1/8, położona w obrębie geodezyjnym 285, o powierzchni 11,2967 ha;
 • działka nr 71, położona w obrębie geodezyjnym 287, o powierzchni 7,9151 ha;
 • działka nr 75, położona w obrębie geodezyjnym 287, o powierzchni 0,8699 ha;

dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00197171/3.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie – Mokra", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIII/944/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, zgodnie z którym mogą być na niej lokalizowane obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszcza się również wprowadzenie, jako towarzyszących, usług z zakresu handlu, gastronomii, funkcji biurowych i socjalnych związanych z prowadzona działalnością.

Nieruchomość jest niezabudowana, a grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C (większość przebadanych prób spełnia standardy jakości z grupy A i B). Nieruchomość ma zagwarantowany bezpośredni dojazd drogami gminnymi o powierzchni asfaltowej.

W ulicach przyległych zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:
 • sieć wodociągowa;
 • sieć kanalizacji sanitarnej;
 • sieć kanalizacji deszczowej;
 • sieć telekomunikacyjna, ciepłownicza i energetyczna.
„NIERUCHOMOŚĆ 2."
Nieruchomość położona w Bydgoszczy przy ul. Hutniczej i Energetycznej na którą składają się następujące działki:
 • działka nr 4/5, położona w obrębie geodezyjnym 267, o powierzchni 8,9255 ha;
 • działka nr 8/24, położona w obrębie geodezyjnym 268, o powierzchni 81,3224 ha;
 • działka nr 8/22, położona w obrębie geodezyjnym 268, o powierzchni 0,4500 ha;
 • działka nr 8/23, położona w obrębie geodezyjnym 268, o powierzchni 0,6918 ha;

dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00197171/3.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie – Hutnicza", zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XLIX/1088/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku, zgodnie z którym mogą być na niej lokalizowane obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszcza się również wprowadzenie, jako towarzyszących, usług z zakresu handlu, gastronomii, funkcji biurowych i socjalnych związanych z prowadzona działalnością.

Nieruchomość jest niezabudowana, a grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C (większość przebadanych prób spełnia standardy jakości z grupy A i B). Nieruchomość ma zagwarantowany dojazd utwardzonymi ulicami Chemiczną, Hutniczą, Energetyczną i Nowotoruńską.

W ulicach przyległych zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:
 • sieć wodociągowa;
 • sieć kanalizacji sanitarnej;
 • sieć kanalizacji deszczowej;
 • sieć telekomunikacyjna, ciepłownicza i energetyczna.

Na obecnym etapie MWiK przewiduje udostępnienie zainteresowanym nieruchomości celem dokonania niezbędnych badań i analiz. Zainteresowanym zostaną także udostępnione dokumenty potwierdzające stan nieruchomości będące w posiadaniu MWiK.

MWiK planuje zakończenie etapu badania stanu nieruchomości do dnia 25.02.2016 r.  W przypadku zgłoszenia przez zainteresowanych uzasadnionego wniosku o przedłużenie badań, MWiK zastrzega możliwość przedłużenia czasu do badania stanu nieruchomości nie dłużej jednak niż do dnia 25.03.2016 r.

Niezwłocznie po zakończeniu etapu badania stanu nieruchomości MWiK przystąpi do negocjacji z podmiotami zainteresowanymi nabyciem poszczególnych działek.