W celu zmiany grupy abonamentowej odbiorca winien złożyć pisemny wniosek.

Wniosek winien zawierać:

  • adres nieruchomości
  • ilość lokali mieszkalnych i użytkowych
  • ilość i rodzaj zainstalowanych przyborów sanitarnych
  • ilość i średnice hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych na danej nieruchomości za wodomierzem głównym (wewnętrznych i zewnętrznych) wraz z określeniem wymaganej równoczesności ich działania.

Wymagania w zakresie obliczenia maksymalnego zapotrzebowania wody

Wyliczenie maksymalnego zapotrzebowania wody dla celów bytowo-gospodarczych wykonane jest nieodpłatnie przez MWiK w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Jeżeli na posesji zamontowane są hydranty p.poż., to wyliczenie zapotrzebowania na wodę następuje również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010r. (Dz. U. nr 109 poz. 719) „w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów i terenów”

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content