W celu przejęcie przez MWiK niezależnego rozliczania poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym konieczne jest wykonanie staraniem i na koszt właściciela posesji opomiarowania wszystkich lokali wodomierzami lokalowymi i zawarcie indywidualnych umów z MWiK przez wszystkich użytkowników lokali.

W tym celu właściciel/zarządca budynku wielolokalowego, który ma podpisaną umowę z MWiK na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, winien wystąpić do MWiK o określenie warunków technicznych.

Właściciele/zarządca nieruchomości na podstawie warunków technicznych zleca na swój koszt wykonanie: projektu rozdziału instalacji, który należy uzgodnić w MWiK i dokonuje przebudowy instalacji na terenie posesji, przygotowuje podejścia pod zestawy wodomierzowe, montuje prywatne podliczniki, zgłasza pisemnie do odbioru i oplombowania odliczniki.

Różnicę wskazań pomiędzy sumą wodomierzy lokalowych i wskazaniem wodomierza głównego pokrywa właściciel/zarządca, z którym MWiK ma podpisana umowę na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a rozliczanie następuje na podstawie odczytu wodomierza główny (głównego punktu pomiarowego).

Usługi techniczneCena nettoCena brutto VAT 8%
Wydanie warunków technicznych79,49 zł/szt85,85 zł/szt
Uzgodnienie projektu instalacji wodociągowej39,75 zł/1*A442,93 zł/1*A4
Odbiór techniczny wodomierza lokalowego (ogrodowego)25,19 zł/szt27,21 zł/szt
Plombowanie wodomierza22,11 zł/szt23,88 zł/szt

Wodomierze lokalowe winny być usytuowane poza lokalami, w miejscu ogólnie dostępnym.

Załączniki:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content