Wydawanie warunków technicznych prowadzi Dział Techniczny – Biuro Obsługi Klienta tel. 52-5860600. W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek. Termin  wydania warunków – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz.U. nr 123/06 poz. 858 art. 15.2) „Realizację budowy przyłączy…….zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.”

W związku z powyższym właściciel/inwestor winien wystąpić z wnioskiem do MWiK o określenie warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, podając we wniosku niezbędne dane inwestycji (druk wniosku do pobrania).

Realizacja przyłącza w pasie drogi publicznej wymaga zgody zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Wykonanie przyłącza należy pisemnie zgłosić do MWiK i uzyskać protokół odbioru technicznego przyłącza.

Po dokonaniu odbioru przyłącza wodociągowego i podpisaniu umowy na podstawie wniosku inwestora/właściciela MWiK nieodpłatne montuje wodomierz.

Po dokonaniu odbioru przyłącza kanalizacyjnego inwestor/właściciel podpisuje umowę na odprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wykonane przyłącza inwestor/właściciel musi zgłosić do zainwentaryzowania  geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.

 

Wykonane przyłącza pozostają na majątku inwestora/właściciela posesji.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content