Umowa jest zawierana z właścicielem bądź zarządcą nieruchomości, a w przypadku  budynku wielolokalowego, po spełnieniu warunków określonych art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z poszczególnymi najemcami lokali mieszkalnych. Umowę przygotowuje nasze Biuro Obsługi Klienta, na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów:


Dla klientów indywidualnych:

– pisemnego wniosku o zawarcie umowy,

– dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości.

 

Dla podmiotów gospodarczych:

– pisemnego wniosku o zawarcie umowy,

– dokumentu potwierdzającego własność,

– odpisu z KRS,

– NIP-u,

– Regon-u.

 

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, konieczne jest przedłożenie MWiK protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego nr wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego i podpisanego przez dwie strony, tj. przepisującego i osobę, na którą umowa jest przepisywana.

 

Wymagane dokumenty można:

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
    (wejście od strony Tesco)

    poniedziałek, środa – piątek: 6.50 – 14.50
    wtorek: 6.50 – 18.00

  • przesłać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

  • wysłać na adres mailowybok@mwik.bydgoszcz.pl, w którym oprócz aktualnego
    nr telefonu należy również podać imię, nazwisko i adres

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta
tel. 52 58 60 600.

 

Po wpłynięciu dokumentów do Spółki przygotujemy dwa egzemplarze umowy, które prześlemy do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na nasz adres. Po podpisaniu przez członków zarządu, jeden egzemplarz odeślemy Państwu pocztą.

 

W przypadku kiedy sprzedacie Państwo nieruchomość, dotychczasowa umowa ulega wygaśnięciu. O tym fakcie  należy poinformować MWiK, składając druk zawiadomienia. Umowę możecie Państwo również rozwiązać, jeżeli nadal jesteście właścicielem nieruchomości, ale jej nie zamieszkujecie i nie odnotowuje się zużycia wody. Wówczas należy złożyć w MWiK wniosek o rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy może nastąpić w trybie umownym lub za porozumieniem stron.

 

W Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa, chroniąca dane osobowe przed ich wykorzystaniem do celów nieuzgodnionych.


ZAŁĄCZNIKI:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content