logotypy od lewej Funduszu spójności, flaga RP, glaga Unii Europejskiej

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Na realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00-0025/16 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0025/16-00 z dnia 29.03.2017 r

Wartość Projektu wg UoD netto – ok. 299,7 mln zł.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 178,9 mln zł.

Planowany termin realizacji Projektu: 2017 r. – 2023 r.

II. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych – minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic, umożliwienie retencjonowania wody i wykorzystania jej w okresach suchych.

Efekty rzeczowe

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 8,9 km,
 • długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 90 km,
 • liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 86 szt.,
 • powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych – 17,75 km2.
 • liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.,
 • objętość retencjonowanej wody – 5.500 m3,
 • pojemność obiektów małej retencji – 19.200 m3.

III.   ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w  23 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

 • budowę kanałów deszczowych,
 • budowę zbiorników retencyjnych przepływowych,
 • budowę zbiorników ze skrzynek rozsączających,
 • budowę podczyszczalni ścieków deszczowych oraz wylotów do odbiorników,
 • budowę urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody deszczowej na terenach zielonych,
 • przebudowę kanałów deszczowych polegającą m.in. na zamontowaniu dławień, zabudowie klap zwrotnych czy zasuw kanałowych itp. (w celu regulacji pracy układu),
 • renowację istniejących kanałów deszczowych.

IV. REALIZACJA PROJEKTU

Zakres Projektu obejmuje dwa zadania:

 1. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”
 • W dniu 30 października 2018 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/1,2,3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3”

Wykonawca: IDS-BUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, DIM CONSTRUCTION Spółka z o.o. z siedzibą  w Warszawie

Zakres rzeczowy zadania: zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oraz przebudowy istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorników retencyjnych szczelnych,
 • Zbiorników retencyjnych ze skrzynek rozsączających,
 • Oczyszczalni wód opadowych i roztopowych,
 • Wylotów do odbiorników,
 • Kanałów deszczowych.

Z dniem 29 listopada 2021 roku Kontrakt został rozwiązany wskutek złożenia przez MWiK oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu z winy Wykonawcy.

W celu ukończenia zadania „Budowa i przebudowa” MWiK podpisał 3 umowy na Dokończenie dokumentacji projektowej:

 • w dniu: 03.03.2022r.,
 • w dniu: 21.03.2022r.
 • w dniu: 01.08.2022r.

Realizacja robót budowlanych została podzielona na etapy.

Etap I

 • Dnia 14 marca 2022r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/I/1,3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. I. Część 1, Część 3.”

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Kontrakt zakończony.

Wykonano  zbiornik retencyjny, upust, oczyszczalnie, zamknięcia przepływów, retencję kanałową oraz kanały deszczowe.

 • Dnia 15 marca 2022r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/I/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. I. Część 2.”

Wykonawca: KADA-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Kontrakt zakończony.

Wykonano dławienia, retencje kanałowe oraz kanały deszczowe.

Ponadto dnia  16.08.2022r. została zawarta umowa o kompletację, montaż i rozruch układu technologicznego Zbiornika retencyjnego nr 4 w ul. Kolbego w Bydgoszczy, oznaczonego jako C2_K45_9.4.

Dodatkowo siłami własnymi MWiK zakończył realizację 6 zadań projektowych rozpoczętych przez poprzedniego Wykonawcę.

Etap II

 • Dnia 30.11.2022r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIa

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIa”.

Wykonawca: KADA-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Kontrakt zakończony.

Zakres rzeczowy:

Wykonano retencję kanałową oraz połączenia sieciowe do zbiornika (realizowanego w odrębnym Etapie robót)

 • Dnia 9.05.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/II/1

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II. Część 1.”

Wykonawca: Meliorex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Retencje kanałowe,
 • Kanały deszczowe.

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem (z wyłączeniem robót w ulicy Kościuszki). Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 27.04.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/II/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. II. Część 2.”

Wykonawca: Wuprinż S.A. z siedzibą w Poznaniu i Sanimet Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Oczyszczalnie wód opadowych i roztopowych,
 • Retencje kanałowe,
 • Upust,
 • Kanały deszczowe.

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 16.05.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIb/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb. Część 2.”

Wykonawca: Wuprinż S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne.

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 16.05.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIb/3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb. Część 3.”

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy i KADA-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne,
 • Kanały deszczowe

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 25.05.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIb/4

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb. Część 4.”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych,
 • Zbiorniki retencyjne,
 • Kanały deszczowe

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 25.05.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIb/1,5

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIb. Część 1, Część 5.”

Wykonawca: Meliorex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiornik infiltracyjny,
 • Zbiorniki retencyjne,
 • Kanały deszczowe

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

Etap III

 • Dnia 5.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIa/1

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa. Część 1.”

Wykonawca: KADA-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy I Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne,
 • Kanały deszczowe.

 Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 15.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIa/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa. Część 2.”

Wykonawca: KORMOST S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 5.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIa/3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa. Część 3.”

Wykonawca: Wuprinż S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne.

 Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 13.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIa/4

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIa. Część 4.”

Wykonawca: KADA-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy I Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Kontrakt zakończony.

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne,
 • Kanały deszczowe
 • Oczyszczalnię wód opadowych
 • Adaptację istniejących stawów
 • Dnia 30.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIb/1A

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb. Część 1A, Część 1B. Część 1A”.

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALFA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy i KADA-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Kanały deszczowe,
 • Wylot do odbiornika

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 30.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIb/1B

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb. Część 1A, Część 1B. Część 1B”.

Wykonawca: Wuprinż S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych,
 • Wylot do odbiornika.

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 23.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIb/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb. Część 2.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

Kontrakt zakończony.

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne
 • Adaptacja istniejących stawów
 • Dnia 23.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIb/3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb. Część 3.

Wykonawca: BUKOLT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiornik infiltracyjny,
 • Zbiornik retencyjny
 • Adaptacja istniejącego stawu

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 27.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIc/1

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc. Część 1.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka z siedzibą w Bydgoszczy

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Zbiorniki retencyjne

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 • Dnia 24.07.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-00-0025/16 – 03/IIIc/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc. Część 2.

Wykonawca: Wuprinż S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zakres rzeczowy: rozbudowa oraz przebudowa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

 • Kanały deszczowe
 • Zbiorniki retencyjne

Roboty o charakterze zasadniczym zakończone zgodnie z Kontraktem. Wszystkie wybudowane obiekty są  funkcjonalne. Pozostały roboty odtworzeniowe.

 

 1. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.”
 • W dniu 19 czerwca 2018 r. zawarto dwie umowy.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-0025/16 – 04/1,3

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 1, Część 3.”

Wykonawca: Teco Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polaqua Spółka z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej

Kontrakt zakończony. Wykonano renowację 57,02 km kanałów deszczowych.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-0025/16 – 04/2

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 2.”

Wykonawca: Blejkan Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, Terlan Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Mazur Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu

Kontrakt zakończony. Wykonano renowację 28,5 km kanałów deszczowych.

 • Dnia 12.06.2023r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.01.00-0025/16 – 04/4

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 4.”

Wykonawca: TERLAN spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Roboty zakończone. Wykonano renowację 4,5 km kanałów deszczowych.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content