Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.


Główne założenia Projektu „Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II” (BSWiK II), będącego kontynuacją programu BSWiK, stanowiły: renowacja, rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rekultywacja obszarów wykorzystywanych do oczyszczania ścieków.

Na realizację programu BSWiK II Komisja Europejska Decyzją nr C(2004)5493 z dnia 21.12.2004 r. przyznała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w wysokości 99,3 mln euro.

Realizację zadań rozpoczęto w sierpniu 2006 r. i zakończono w kwietniu 2013 r.

Poniesiono nakłady w wysokości 714,5 mln PLN.

Po zakończeniu realizacji wszystkich zadań sporządzono Raport Końcowy, który potwierdził uzyskanie założonych efektów ekologicznych i rzeczowych. Raport ten został zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów oraz uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. W wyniku akceptacji Raportu Końcowego MWiK otrzymały płatność końcową dla Projektu.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 13 zadań.
Wykonano następujący zakres rzeczowy:

·  wykonano renowację magistral wodociągowych o długości ok. 65,6 km,

·  wykonano renowację kanałów sanitarnych o długości ok. 110,6 km i kanałów deszczowych (w układzie piętrowym) o długości ok. 30,1 km,

·   wybudowano ok. 28 km nowych przewodów wodociągowych rozdzielczych,

·   wybudowano ok. 74,4 km nowych przewodów kanalizacji sanitarnej i 22 przepompownie ścieków (w tym ok. 6,6 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków dla przerzutu ścieków ze zlewni oczyszczalni „Osowa Góra” do kolektora „A”),

·   wybudowano ok. 31,6 km przewodów kanalizacji deszczowej oraz 49 podczyszczalni ścieków deszczowych,

·   wymieniono ok. 73,3 km przewodów wodociągowych z azbestocementu oraz ok. 33,1 km przyłączy wodociągowych,

·   rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków „Fordon” do przepustowości 41 tys. m3/d,

·   wybudowano instalację termicznego przekształcania osadów,

·   poddano rekultywacji nieczynne obiekty oczyszczania ścieków – pola irygacyjne „Kapuściska” i „Czersko Polskie” (ok.133 ha) oraz osadnik ścieków „Łoskoń” (ok.0,9 ha),

·   przeprowadzono bagrowanie rzeki Brdy na odcinku ok. 12 km (w obrębie 26 wylotów) oraz Kanału Bydgoskiego na odcinku ok. 5 km,

·   wykonano 115 punktów kontrolnych dla monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

·   zlikwidowano 25 obiektów technologicznych oczyszczalni „Osowa Góra”.
Efektem realizacji programu jest:

1.  Uzyskanie zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej   

·  w zakresie wody pitnej: Dyrektywa 98/83/WE, Dyrektywa 75/440/EWG, Dyrektywa 80/778/EWG,

·  w zakresie gospodarki ściekowej – Dyrektywa 91/271/EWG zm. 98/15/WE,

·  w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

·  w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie – Dyrektywa 86/278/EWG.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w 20 dzielnicach Bydgoszczy – stworzenie możliwości podłączenia do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej ok. 4,6 tys. mieszkańców z terenu Bydgoszczy (umożliwienie likwidacji szamb) oraz umożliwienie przejęcie przez system kanalizacyjny miasta ścieków z gmin ościennych (Gmina Białe Błota: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice, Gmina Dąbrowa Chełmińska: Ostromecko).

3.  Rozbudowa sieci wodociągowej w Bydgoszczy – umożliwienie podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej ok. 1,3 tys. mieszkańców Bydgoszczy oraz stworzenie możliwości poboru wody przez gminy ościenne.

4. Stworzenie systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiającego monitorowanie i zdalne sterowanie obiektami zaopatrzenia w wodę pitną i obiektami w zakresie gospodarki ściekami w celu podniesienia niezawodności ich działania, skrócenia czasu reakcji na stany awaryjne, co ma istotny wpływ na utrzymanie wysokiej jakości wody i właściwych parametrów ścieków oczyszczonych.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content