I. INFORMACJE OGÓLNE

Na realizację Projektu nr POIS.02.01.00-00-0042/17 „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. (MWiK) uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności na podstawie Umowy o Dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-0042/17-00 z dnia 11.04.2018 r.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności – ok. 62,5 mln zł.

Wartość Projektu – ok. 98,17 mln zł.

Planowany termin realizacji Projektu: 2018 – 2023 r.

II. CELE I PLANOWANE EFEKTY

Cele Projektu

Główne cele modernizacji oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap:

 • dostosowanie węzła osadowego oczyszczalni do poziomu ładunków dopływających do oczyszczalni;
 • zwiększenie stabilności i niezawodności procesu oczyszczania ścieków;
 • uzyskanie rezerwy operacyjnej;
 • zwiększenie produkcji i wykorzystanie biogazu dla potrzeb oczyszczalni;
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem;
 • wzrost przepustowości oczyszczalni w zakresie ładunku zanieczyszczeń (RLM);
 • zmniejszenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko.

Głównym celem realizacji inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi jest utworzenie spójnego systemu, umożliwiającego:

 • optymalizację pracy systemu wodno – kanalizacyjnego;
 • sprawne planowanie i rozliczanie prowadzonych działań eksploatacyjnych;
 • planowanie inwestycji i remontów infrastruktury;
 • ocenę świadczonych usług;
 • przestrzenne analizy poziomu awaryjności;
 • regulację i sterowanie pracą sieci i obiektów wod.-kan.;
 • modelowanie matematyczne sieci wod.-kan.

Efekty rzeczowe Projektu

 • przebudowana oczyszczalnia ścieków komunalnych – 1 szt.
 • wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wod.-kan. – 1 szt.

Efekty ekologiczne Projektu

 • ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 7,7 Mg/rok

III. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Modernizacja oczyszczalni KAPUŚCISKA – II etap

 • Modernizacja i rozbudowa linii gospodarki osadowej w tym m.in.: dodatkowej wydzielonej komory fermentacyjnej i zbiornika biogazu, wymiana wyeksploatowanych urządzeń zagęszczających i odwadniających, dostosowanie do zwiększonych potrzeb linii gazowej oczyszczalni;
 • Modernizacja i wymiana zużytych elementów części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni;
 • Modernizacja systemów energetycznych i AKPiA;
 • Hermetyzacja uciążliwych zapachowo krat gęstych (montaż biofiltra).

Inteligentny system zarządzania sieciami wod.-kan.

W ramach inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. zrealizowane zostaną następujące elementy:

 • Narzędzia wspierające procesy systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi (m.in.: sprzęt komputerowy i oprogramowanie, urządzenia wspomagające pracę brygad eksploatacyjnych, narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji);
 • Wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikową (SIZ-RZ) (m.in.: sprzęt komputerowy, oprogramowanie eksperckie, system monitoringu i sterowania zbiornikami retencyjnymi, stacja meteorologiczna);
 • Rozbudowa istniejącego systemu SCADA w zakresie m.in. urządzeń pomiarowych, sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną.

IV. REALIZACJA PROJEKTU

„Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA – II etap”

W dniu 19 listopada 2019 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/17 – 03

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap”

Wykonawca: MCC Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Włocławku, PTB Nickel Technologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jelonku.

Stroną umowy jest Chemwik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy – Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

 Umowa zrealizowana.

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”

Realizację zadania podzielono na etapy.

ETAP I

W dniu 2 lipca 2020 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/17 – 2/I/1

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa etap I. Część nr 1”

Wykonawca/Dostawca: Xcomp Spółka z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie.

Umowa zrealizowana.

W dniu 31 lipca 2020 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/17 – 2/I/3

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa etap I. Część nr 3”

Wykonawca/Dostawca: DHI POLSKA Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa zrealizowana.

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR  POIS.02.03.00-00-0042/17 – 2/I/4

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa etap I. Część nr 4”

Wykonawca/Dostawca: NaviGate Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie.

Umowa zrealizowana.

W dniu 30 grudnia 2020 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/172/I/2

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Dostawa – etap I. Część 2”

Wykonawca/Dostawca: Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Stara Iwiczna

Umowa zrealizowana.

ETAP II

W dniu 30 listopada 2022 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/172/II/1

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa – etap II. Narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji. Część 1.”

Wykonawca/Dostawca: SOFTBLUE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 Umowa zrealizowana.

W dniu 17 marca 2023 r. zawarto umowę.

KONTRAKT NR POIS.02.03.00-00-0042/17 – 2/II/2

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa – etap II. Narzędzia do zarządzania systemem paszportyzacji. Część 2.”

Wykonawca/Dostawca: SOFTBLUE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Umowa zrealizowana.

W dniu 5 lipca 2023 r. zawarto umowę.

„Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan. Wdrożenie systemu inteligentnego sterowania retencją zbiornikową”.

Wykonawca: DHI POLSKA Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa zrealizowana w zakresie wdrożenia systemu SISRZ.

ETAP III

 • dnia 23.08.2023 r. podpisano umowę na „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa. Etap III. Część 2”
 • dnia 23.08.2023 r. podpisano umowę na „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa. Etap III. Część 5”
 • dnia 23.08.2023 r. podpisano umowę na „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa. Etap III. Część 6”
 • dnia 10.10.2023 r. podpisano umowę na „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa. Etap III. Część 4”
 • dnia 19.10.2023 r. podpisano umowę na „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa. Etap III. Część 1”
 • dnia 19.10.2023 r. podpisano umowę na „Wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod. – kan. Dostawa. Etap III. Część 3”

Umowy zrealizowane.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content