Stacja wodociągowa “Czyżkówko” czerpie wodę z rzeki Brdy wykorzystując do tego celu ujęcie brzegowe. W październiku 2004 zakończył się pierwszy etap modernizacji stacji, który zakresem obejmował przebudowę układu filtracji na dwustopniową, budowę obiektu napowietrzania wody, budowę instalacji oczyszczania wód popłucznych wraz z gospodarką osadową. W drugim etapie modernizacji, którego zakończenie nastąpiło w 2011 roku, wybudowane zostały: nowy obiekt infiltracji, nowy obiekt ozonowania wody. Gruntownej modernizacji poddane zostały pompownie I i III stopnia. Najważniejsze z uzyskanych efektów modernizacji to:

 • produkcja wody o jakości zgodnej z przepisami polskimi i Dyrektywą Unii Europejskiej oraz nadanie wodzie powierzchniowej ujmowanej z rzeki Brdy cech wody gruntowej,
 • zabezpieczenie ujęcia powierzchniowego na rzece Brdzie przed bezpośrednim skażeniem lub zanieczyszczeniem,
 • ograniczenie obsługi poprzez zautomatyzowanie większości czynności związanych z uzdatnianiem wody.

Czerpnia i pompownia I stopnia

Podstawową funkcją czerpni i pompowni I stopnia jest ujmowanie wody powierzchniowej z rzeki Brdy i pompowanie jej na ujęcie infiltracyjne. Czerpnia składa się z 3 komór dopływowych, w których zamontowane są przysłony pływające, chroniące przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pływających. Następnym etapem oczyszczania są komory z kratami gęstymi gdzie są zatrzymywane drobne zanieczyszczenia mechaniczne. Wstępnie oczyszczona woda pompowana jest na obiekt infiltracji.

Ujęcie infiltracyjne

Zadaniem ujęcia infiltracyjnego jest przefiltrowanie wody rzecznej w naturalny sposób przez grunt i wymieszanie jej z zasobami wód podziemnych. Infiltracyjne ujęcie wody “Czyżkówko” o wydajności nominalnej 75 tys. m3/dobę, zaprojektowane na obszarze o całkowitej powierzchni 35,24 ha, składa się z 9 stawów infiltracyjnych, 4 kwater metody powierzchniowej i 16 rowów. Woda jest czerpana przy pomocy 173 studni pionowych (106 studni głębinowych, 67 studni lewarowych), 3 studni zbiorczych drenaży i przepompowana zostaje na stację uzdatniania wody.

Hala napowietrzania

W hali napowietrzania znajduje się 6 aeratorów kaskadowo-rurowych. Zadaniem aeratorów jest odgazowanie i zagwarantowanie pełnego napowietrzenia wody otrzymanej z terenu sztucznej infiltracji przed podaniem jej na układ filtrów I-go stopnia.

Filtry I stopnia

Układ filtracji I stopnia składa się z 14 komór filtracyjnych każda o powierzchni filtracji 46 m2, zasypane złożem wielowarstwowym o wys. 1,6 m składającym się z:

 • warstwy dolnej – piroluzytu o wys. złoża 0,4 m,
 • warstwy środkowej – piasku kwarcowego o wys. złoża 0,9 m
 • warstwy górnej – antracytu o wys. złoża 0,3 m.

Napływająca z aeratorów woda jest równomiernie rozprowadzana na powierzchnię każdego filtra przez system koryt. Podstawowym zadaniem filtrów I0 jest usunięcie z wody wszelkich zawiesin mechanicznych w tym utlenionych w aeratorach związków żelaza Fe(III) oraz usunięcie manganu i amoniaku z wody infiltracyjnej. Tak oczyszczona woda grawitacyjnie spływa do zbiornika pośredniego.

Zbiornik pośredni i zbiornik wody płuczącej

Jest to zbiornik okrągły, dwukomorowy o łącznej pojemności 3000 m3.

 • Zbiornik pośredni wody uzdatnionej, gromadzący wodę po I-szym stopniu filtracji i współpracujący z pompownią pośrednią zasilającą zbiorniki kontaktowe w budynku Ozonowni – zbiornik wewnętrzny (komora środkowa),
 • Zbiornik wody płuczącej współpracujący z pompownią wody płuczącej i gromadzący wodę czystą po II-gim stopniu filtracji – zbiornik zewnętrzny (komora zewnętrzna).

Pompownia pośrednia (pompownia II stopnia)

Przeznaczona jest do przetłoczenia wody uzdatnionej ze zbiornika pośredniego na zbiorniki kontaktowe w budynku Ozonowni, służą do tego 3 pompy pośrednie w tym jedna rezerwowa.

Ozonownia

Instalacja ozonowania składa się z następujących układów:

 • magazyn tlenu i azotu,
 • układ wytwarzania ozonu,
 • układ wprowadzenie i rozpuszczania ozonu w wodzie,
 • układ destrukcji nadmiaru ozonu,
 • układ sterowania, kontroli i zabezpieczeń.

Zadaniem instalacji ozonowania jest utlenienie związków organicznych znajdujących się w wodzie przy użyciu ozonu. Dozowanie ozonu odbywa się w trzech komorach kontaktowych. Instalacja zapewnia ozonowanie wody w ilości do 100 000 m3/dobę. Po ozonowaniu woda trafia na układ filtracji II stopnia.

Filtry II stopnia

Obiekt składa się z 12 komór filtracyjnych, każda o powierzchni filtracji 46 m2. Napływająca z komór kontaktowych ozonowni woda jest równomiernie rozprowadzana na powierzchnię każdego filtra przez system koryt. Filtracja odbywa się grawitacyjnie przez złoże z węgla aktywowanego o wysokości 1,8 m. Zadaniem filtrów II stopnia jest usunięcie związków organicznych utlenionych w procesie ozonowania. Uzdatniona na filtrach II stopnia woda spływa grawitacyjnie do zbiorników wody czystej.

Chlorownia

Instalacja chlorowni przeznaczona jest do dezynfekcji wody. Zmagazynowany w beczkach chlor gazowy, doprowadzany jest w podciśnieniu do komory rozdziału, gdzie przy pomocy dwóch inżektorów zostaje wytwarzana woda chlorowa do dezynfekcji wody pitnej. Woda z zawartością chloru przepływa następnie na zbiorniki wody czystej, gdzie zapewniony jest odpowiedni czas kontaktu wody uzdatnionej z chlorem w celu skutecznej dezynfekcji.

Zbiorniki wody czystej

Dwa zbiorniki żelbetowe kołowe, każdy o pojemności 6000 m3. Zadaniem zbiorników jest zapewnienie odpowiedniego czasu kontaktu wody z chlorem oraz gromadzenie wody dla potrzeb pompowni III stopnia na czas zwiększonego rozbioru.

Pompownia III stopnia

Sześć pomp zainstalowanych na tej pompowni pobiera wodę uzdatnioną ze zbiorników wody czystej i tłoczy ją poprzez cztery magistrale (2x1000mm oraz 2x600mm) do miejskiej sieci wodociągowej.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content