MWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„CIĄGLE SIĘ DOSKONALIMY, DBAMY O SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW I ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW”

MISJA

„DOSTAWA ZDROWEJ WODY I OCHRONA ŚRODOWISKA“.

W 2022 roku do odbiorców dostarczono 16,4 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,2 mln m3 ścieków i
6,8 mln m3 wód opadowych.
W dniu 31.12.2022 r. zarejestrowanych było 30.308 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 26.390
 • odbiorcy przemysłowi 301
 • pozostali odbiorcy 3.613
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2022 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.077,35 km, w tym:

 • magistrali 126,19 km
 • sieci rozdzielczej   643,40 km
 • przyłączeń  307,76 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat – 3,5%
 • od 6 do 10 lat – 3,0%
 • od 11 do 20 lat – 30,8%
 • od 21 do 30 lat – 14,7%
 • od 31 do 40 lat – 11,5%
 • od 41 do 50 lat – 13,7%
 • powyżej 50 lat – 22,8%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 894,66 km, w tym :

 • sanitarnej 719,55 km
  • z czego w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 175,11 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2022 r.:

 • do 5 lat – 2,6%
 • od 6 – 10 lat – 4,5%
 • od 11 – 20 lat – 28,9%
 • od 21 – 30 lat – 20,8%
 • od 31 – 40 lat – 10,9%
 • od 41 – 50 lat – 10,9%
 • powyżej 50 lat – 21,4%

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 509,09 km, w tym :

 • sieć deszczowa w układzie pojedynczym 283,50 km
 • sieć deszczowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

Średni wiek sieci kanalizacji deszczowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2022 r.:

 • od 0 – 10 lat – 0,6%
 • od 11 – 20 lat – 10,3%
 • od 21 – 30 lat – 26%
 • powyżej 30 – 63,1%

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content