MWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„DOSTAWA ZDROWEJ WODY I OCHRONA ŚRODOWISKA“.

MISJA

„CIĄGLE SIĘ DOSKONALIMY, DBAMY O SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW I ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW”

W 2020 roku do odbiorców dostarczono 16,0 mln m3 wody oraz odprowadzono 17,2 mln m3 ścieków i 6,7 mln m3 wód opadowych.
W dniu 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 29.880 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.989
 • odbiorcy przemysłowi 302
 • pozostali odbiorcy 3.583
 • gminy 6

Na dzień 31.12.2020 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.065,49 km, w tym:

 • magistrali 126,49 km
 • sieci rozdzielczej   636,82 km
 • przyłączeń  302,18 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat – 2,8%
 • od 6 do 10 lat – 4,7%
 • od 11 do 20 lat – 31,3%
 • od 21 do 30 lat – 15,3%
 • od 31 do 40 lat – 12,8%
 • od 41 do 50 lat – 11,5%
 • powyżej 50 lat – 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 885,02 km, w tym :

 • sanitarnej 713,63 km
  • z czego w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 171,39 km

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2020 r.:

 • do 5 lat – 2,3%
 • od 6 – 10 lat – 11,7%
 • od 11 – 20 lat – 27,5%
 • od 21 – 30 lat – 18,5%
 • od 31 – 40 lat – 11,3%
 • od 41 – 50 lat – 8,4%
 • powyżej 50 lat – 20,3%

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 506,57 km, w tym :

 • sieć deszczowa w układzie pojedynczym 280,98 km
 • sieć deszczowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

Średni wiek sieci kanalizacji deszczowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2020 r.:

 • od 0 – 10 lat – 5,6%
 • od 11 – 20 lat – 8,3%
 • od 21 – 30 lat – 25,5%
 • powyżej 30 – 60,6%

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content