Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mwik.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2024

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa ze względu na możliwości techniczne jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • W przypadku wpisania niepoprawnych danych do formularza (stan wodomierzy) nie pojawia się informacja o błędzie i o sposobie w jaki można ponownie, poprawnie wpisać tekst.
 • Po powiększeniu strony o 200% żaden element nie został utracony, ukryty czy wyłączony, ale dostępny jest przy użyciu suwaka poziomego lub pionowego.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Na stronie:

 • strona nie zawiera elementów, które powodują gwałtowne zmiany jakości lub szybko błyskają na czerwono,
 • strona nie zawiera migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać
 • strona nie zawiera elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać,
 • strona nie zawiera mechanizmu otwierającego nowe okno przeglądarki bez udziału użytkownika,
 • konsekwentna nawigacja-spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całej witrynie,
 • każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie (graficzna) i rozmiarze,
 • dostęp do strony jest możliwy bez względu na orientację ekranu,
 • możliwość odtwarzania plików audiowizualnych w zewnętrznych serwisach
 • linki wyróżnione są innym (niebieskim) kolorem

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul.Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

tel. 52 58 60 600 (BOK)

e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Marleną Baszak, Koordynatorem Zespołu ds. Dostępności, tel. 601 691 987, e-mail: marlena.baszak@mwik.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do RzecznikaPraw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy –

 1. z o.o., ul. Toruńska 103

1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od ul. Toruńskiej 103 (od strony daw. C.H. Tesco) do Biura Obsługi Klienta po schodach pięciostopniowych, dostępny również podjazd dla niepełnosprawnych, bez utrudnień.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części kompleksu budynków MWiK znajduje się winda z dojazdem, bez utrudnień. Winda znajduje się w budynku oznaczonym literą F.

3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Jedno miejsce przed budynkiem A na parkingu głównym MWiK przy ul. Toruńskiej 103.

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6.Tłumacz migowy na miejscu lub on – line.

Tłumacz on-line dostępny poprzez aplikację mobilną w Biurze Obsługi Klienta w punkcie informacyjnym.

 1. Inne informacje.

Toalety w Biurze Obsługi Klienta oraz w budynku F dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content