Aktualności|

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście… przerwana

Szanowni Państwo!

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Spółka z o.o. informują, że podjęły decyzję o odstąpieniu od Kontraktu w części niewykonanej, w ramach którego realizowane było zadanie pn. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej  do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Część 1 , Część 2, Część 3.” Odstąpienie następuje z winy Wykonawcy i jest skutkiem znacznych jego opóźnień w realizacji prac i braku efektów w postaci wykonanych obiektów, do których się zobowiązał podpisując Umowę.   Pomimo  wielokrotnych wezwań do przedstawienia programu działań zmierzających do zmiany sposobu wykonywania Kontraktu, jak i działań naprawczych – Wykonawca nie przedstawił żadnego programu działania, który mógłby zapewnić realizacje Kontraktu według pierwotnych założeń zawartych w umowie i w przewidywanym terminie. Zdecydowanym wyrazem niechęci do dalszej współpracy ze strony Wykonawcy było porzucenie prac na rozpoczętych wcześniej budowach i skierowanie pracowników do innych zadań zlokalizowanych w innych miastach.

Główne powody odstąpienia od Kontraktu to:

1/ Opóźnienia w realizacji całości robót dla wszystkich trzech części Kontraktu – zgodnie z Projektem ukończenie tych robot przewidziano na 31.12.2020 r. tak więc opóźnienie sięga już ponad 11 miesięcy!

 Wykonawca nie wykazał w trybie określonym w Kontrakcie, by zasadne było przedłużenie czasu na dokończenie robót w całości, w poszczególnych ich fragmentach, jak i w projektowaniu.  Prace projektowe – zgodnie z zapisami umowy powinny zostać zakończone do 31.12.2019, tymczasem jak dotąd – zostały wykonane zaledwie w 45 proc.

 2/ Brak założonych w projekcie efektów w postaci wybudowanych obiektów.

 Z zaplanowanych do wybudowania 212 obiektów ( w ramach 157 projektów) zrealizowanych zostało w całości jedynie… 21 obiektów ( w ramach 20 projektów) , przy czym część z nich nadal nie ma jeszcze prób odbiorowych i przeglądów technicznych, a jedynie dla jednego (!) została sporządzona  dokumentacja powykonawcza.

Z uzyskanych 69 pozwoleń na budowę, zrealizowano 20 projektów , 13 rozpoczęto i nie zakończono, a na 36 obiektach, pomimo uzyskanego pozwolenia na budowę, nie rozpoczęto żadnych prac!!!

Wykonawca deklarował, że w październiku br. będzie miał do dyspozycji 96 koparek, 292 pracowników na otwartych 95 frontach robót, a w listopadzie br. – odpowiednio: 45 koparek, 356 pracowników i 111 frontów robót. Tymczasem w październiku na wszystkich budowach Kontraktu pracowało tylko 25 pracowników i 4 koparki, a w listopadzie – 10 osób i 2 koparki. Tak więc oczywistym jest, że Wykonawca nie dysponował załogą, ani sprzętem który dawałby gwarancję na realizację bez dodatkowych opóźnień 189 obiektów…niezbędnych do zakończenia Kontraktu.

3/ Problemy z podwykonawcami. Problemy ujawniły się w momencie, kiedy Zamawiający został zawiadomiony przez podwykonawców, że  co najmniej od lipca 2021 Wykonawca nie płacił podwykonawcom za wykonane prace – Informację o tym uzyskaliśmy pod koniec października (powtórzył się scenariusz, który zaistniał na budowach realizowanych przez IDS dla GDDKiA.

4/ Niedopuszczalnie niska jakość prac projektowych

(liczne błędy w projektowaniu, stosowanie rozwiązań technicznych niezgodnych z Kontraktem, przedkładanie do uprawnionych organów dokumentacji niespełniającej wymogów formalnych, wniosków niespełniających wymogów określonych przepisami prawa). Zamawiający otrzymywał sygnały z jednostek miejskich i innych podmiotów, z których Wykonawca miał uzyskać uzgodnienie, że jakość dokumentów jest niewłaściwa.

 5/ Brak jakiejkolwiek woli współpracy Wykonawcy z Zamawiającym.

MWiK od kilkunastu miesięcy prowadził szczegółowy, cykliczny monitoring realizowanych prac. Na tej podstawie wielokrotnie sygnalizował wątpliwości i uwagi  co do tempa i jakości podejmowanych przez Wykonawcę działań. Zarząd MWiK wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami konsorcjum – do ostatniego spotkania doszło 9 listopada 2021, natomiast na tym spotkaniu nie było żadnych informacji na temat tego, co Wykonawca zamierza zrobić, aby z jednej strony  nadrobić opóźnienia w pracach, a z drugiej stron – kontynuować Kontrakt. Po tym spotkaniu Inżynier Kontraktu zaobserwował brak postępu prac i małą liczbę pracowników na placach budowy oraz otrzymał informację o tym, że jeden z podwykonawców zszedł z placu budowy z uwagi na brak płatności.

Decyzja o odstąpieniu od Kontraktu w końcu stała się nieuchronna, natomiast  z uwagi na strategiczną dla miasta rolę projektu deszczowego poprzedzona została próbą stworzenia Wykonawcy szansy na realizację  Kontraktu zgodnie z umową, tak by jednocześnie zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców miasta w najbardziej newralgicznych strefach komunikacyjnych.

Przygotowując się do tej trudnej dla wszystkich decyzji podjęliśmy wcześniej niezbędne działania, które  w efekcie pozwolą ograniczyć  uciążliwości spowodowane zaległościami w p[racach na budowie obiektów retencyjnych i doprowadzić do uzyskania założonych zadań Kontraktu w możliwie najkrótszym czasie ( rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotowanie przetargu dla wyboru nowego Wykonawcy, rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na temat przejezdności rozkopanych dotąd ulic itp.).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content