W przypadku wątpliwości co do wykonania przez MWiK obowiązków umownych, w szczególności:

 • nienależytego wykonania usługi,
 • prac prowadzonych na sieciach wod-kan,
 • jakości wody,
 • nieprawidłowych rozliczeń,
 • błędnie wystawionej faktury lub noty odsetkowej.

mają Państwo możliwość złożenia reklamacji.

Reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w formie pisemnej. Rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulamin świadczonych usług, inne akty prawne). Odpowiedzi udzielane są w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do MWiK. Przy sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień czas udzielenia odpowiedzi może przedłużyć się do 30 dni.

Przypominamy, że informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Reklamację można:

 • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Tesco)

poniedziałek, środa – piątek: 6.50 – 14.50

wtorek: 6.50 – 18.00

 • przesłać na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85- 817 Bydgoszcz

 • wysłać na adres bok@mwik.bydgoszcz.pl, w którym oprócz aktualnego nr telefonu należy również podać imię, nazwisko i adres.

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z pracownikami Biura Obsługi Klienta tel. 52 58 60 600.

Skargi dotyczą niezadowalającej jakości obsługi przez nasze służby i mogą być:

 • złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki ul. Toruńska 103
  (wejście od strony Tesco)

poniedziałek, środa – piątek: 6.50 – 14.50

wtorek: 6.50 – 18.00

 • przesłane na adres:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85- 817 Bydgoszcz

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content