Aktualności|

Mamy kolejny powód do zawodowej satysfakcji. Agencja Ratingowa Fitch znów podwyższyła rating obligacji przychodowych MWiK. Tym razem – jest to poziom ‘BBB+’; perspektywa stabilna (poprzednio BBB). Podwyższenie ratingu wynika z publikacji przez Fitch nowych kryteriów oceny podmiotów powiązanych z rządami i samorządami (tzw. kryteria GRE, ang. Government-Related Entities Criteria).

GŁÓWNE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE RATING

Wsparcie Samorządu: Zdaniem Fitch powiązania o charakterze prawnym między MWiK, a Miastem Bydgoszcz (Miasto, ‘BBB+’;perspektywa pozytywna) są silne. Miasto Bydgoszcz jest jedynym wspólnikiem Spółki. Powiązania wynikające z przeszłego i przyszłego wsparcia Miasta dla MWiK oceniono jako umiarkowane, z ich głównym przejawem nie pobierania przez Miasto dywidend od zysków.

Umowa Wsparcia: Rating obligacji przychodowych MWiK nadal odzwierciedla pakiet zabezpieczeń dla obligatariuszy, w tym rezerwę płynnościową na obsługę zadłużenia w kolejnych 12 miesiącach akumulowaną na rachunku kuponu, oraz zobowiązanie Miasta Bydgoszczy do dokapitalizowania Spółki w przypadku spadku wskaźnika DSCR poniżej wartości 1,2x.

Taryfy za Odprowadzanie Wód Deszczowych: Od 2017 roku taryfy MWiK uwzględniają działalność związaną z odprowadzaniem wód deszczowych. Taryfy te pozwalają pokryć koszty utrzymania systemu kanalizacji deszczowej, które do 2016 roku nie były w pełni wynagradzane. Wprowadzenie taryf za odprowadzanie wód deszczowych jest pozytywne dla profilu kredytowego MWiK, szczególnie biorąc pod uwagę istotne plany inwestycyjne Spółki w tym obszarze w kwocie około 200 mln zł. Taryfy za odprowadzanie wód deszczowych pozwoliły również MWiK uzyskać dotację unijną do nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową w kwocie około 130 mln złotych.

Aktualnie Stabilne Otoczenie Regulacyjne: Profil kredytowy MWiK jest wspierany przez korzystny mechanizm ustalania taryf w Polsce w postaci systemu „koszt plus”, który obecnie nie zawiera celów w zakresie efektywności. Wpływ spadających wolumenów sprzedaży per capita jest łagodzony przez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także poprzez wzrost taryf w wyniku rozkładu kosztów działalności na mniejsze wolumeny sprzedaży. Mechanizm ustalania taryf obejmuje również wynagrodzenie za ponoszone nakłady inwestycyjne, które w przeszłości prowadziły do znacznego wzrostu taryf. Zdaniem Fitch mechanizm ustalania taryf w Polsce wspiera rating MWiK, choć jest jednocześnie mniej przejrzysty niż np. w Czechach.

Warto przypomnieć, że KLUCZOWE ZAŁOŻENIA Agencji Fitch w scenariuszu ratingowym obejmują: – Średnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryfy za odprowadzanie ścieków na poziomie około 5zł za m3, stabilne wolumeny dostaw wody i odbioru ścieków, nakłady inwestycyjne współfinansowane z dotacji UE, w tym 130 mln zł pozyskane na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz zerowe dywidendy.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content